FontStyleForMarginNote Macros (v9.2)

FontStyleForMarginNote Macros (v9.2)

DarkMode

DayMode

FontStyleForMarginNote Macros.kmmacros (47 KB)